Regulamin Informatycznego Systemu Obsługi Projektów

§ 1

Definicje

 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 

ARP S.A.  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12 dalej  S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, REGON 006746410, NIP 526-030-02-04; kapitał zakładowy w wysokości 5.297.908.000,00 zł, w pełni opłacony.

 

System ISOP system informatyczny ARP S.A. służący do obsługi Wnioskodawcy lub Grantobiorcy, w tym  prowadzenia komunikacji z Wnioskodawcą lub Grantobiorcą w związku z realizacją Projektu ARP S.A., dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://generator.ptt.arp.pl;

 

Użytkownik  osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 

Dane informacje, dane osobowe, materiały oraz dokumenty lub inne informacje  przesłane lub zamieszczone przez Użytkownika w Systemie ISOP.

 

Konto zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do Systemu ISOP.

 

Login indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, będąca adresem mailowym Użytkownika, wskazanym na etapie rejestracji do Systemu ISOP.

 

Hasło ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Systemie ISOP.

 

Regulamin konkursu  Regulamin przeprowadzenia konkursu w ramach projektu  ARP S.A. – Sieć otwartych innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

 

Wniosek wniosek składany przez Użytkownika za pośrednictwem ISOP do ARP S.A. w celu wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania od ARP S.A. dofinansowania ze środków pozyskanych przez ARP S.A. w ramach Projektu ARP S.A.

 

Projekt ARP S.A. projekt realizowany przez ARP S.A. – Sieć otwartych innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii;

 

Konkurs organizowany przez ARP S.A. konkurs podzielony na rundy, w ramach którego ARP S.A. po dokonaniu weryfikacji Wniosków, udziela dofinansowania wybranym Użytkownikom, którzy złożyli Wniosek.

 

 

§ 2

Informacje ogólne

 

1.    ARP S.A. jest administratorem Systemu ISOP.

2.    Korzystanie z Systemu ISOP nie podlega opłatom.

3.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu ISOP w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.    Zabrania się dostarczania przez Użytkowników do zasobów Systemu ISOP treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, sprzecznych z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności treści obraźliwych lub sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także jakichkolwiek materiałów lub programów mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do Systemu ISOP, oprogramowania obsługującego System ISOP lub komputerów ARP S.A. lub innych Użytkowników (w tym tzw. wirusów komputerowych, oprogramowania typu maleware, spyware).

5.    Zabrania się korzystania z systemu ISOP z użyciem Loginu i Hasła innego Użytkownika.

6.    ARP S.A. nie gwarantuje pełnej i ciągłej działalności Systemu ISOP i nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od ARP S.A., nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Systemu ISOP oraz za przerwy w dostępie do Systemu ISOP, w tym wynikające z konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich lub serwisowych.

7.    Szczegółowe zasady składania Wniosków uregulowane są w Regulaminie konkursu, stanowiącym odrębny dokument.

 

 

§ 3

Zasady korzystania z Systemu ISOP

 

1.    Każdy podmiot, który chce korzystać z Systemu ISOP, musi przejść proces rejestracji, polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w tym wybrać Login i Hasło, a następnie zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin korzystania z Systemu ISOP.

2.    Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne

3.    Po dokonaniu rejestracji konta nie ma możliwości zmiany Loginu.

4.    Po dokonaniu rejestracji konta, dany podmiot otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, link aktywacyjny.

5.    Podmiot, który dokonał rejestracji, zaakceptował niniejszy Regulamin i aktywował konto, jest uprawniony do korzystania z Systemu ISOP oraz zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

6.    Użytkownik zobowiązany jest do ochrony Loginu i Hasła we własnym zakresie celem zapobieżenia dostępowi do Konta Użytkownika Systemu ISOP przez osoby nieuprawnione.

7.    W razie stwierdzenia przez Użytkownika ujawnienia Loginu oraz Hasła osobom trzecim, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ARP S.A.

8.    Użytkownik ma prawo zgłaszania wystąpienia błędów w Systemie ISOP, reklamacji oraz wszelkich zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.siecotwartychinnowacji.pl.

9.    W razie braku aktywności Użytkownika w Systemie ISOP, po zalogowaniu, po upływie 20 minut, Użytkownik, ze względów bezpieczeństwa, zostaje automatycznie wylogowany z Systemu ISOP, a wprowadzone przez niego dane mogą nie zostać zapisane.

10. Użytkownik odpowiada za poprawność wprowadzonych danych do Systemu ISOP.

 

 

§ 4

Uprawnienia i Obowiązki ARP S.A.

 

      1.     ARP S.A. ma prawo komunikować się z Użytkownikiem za pośrednictwem ISOP, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

      2.     ARP S.A ma prawo czasowego zawieszenia dostępu Użytkownikom do Systemu ISOP w związku z realizacją prac konserwatorskich lub serwisowych, w tym polegających w szczególności na modyfikacji funkcjonalności Systemu ISOP, poprawie bezpieczeństwa Systemu ISOP lub jego naprawie.

      3.     ARP S.A. będzie informować Użytkowników o prowadzeniu prac konserwatorskich lub serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej pod adresem: domeny internetowej: http://siecotwartychinnowacji.pl/

      4.     ARP S.A. ma prawo zablokowania Profilu danego Użytkownika:

a.     na jego wniosek,

b.     w przypadku stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do Konta przez osobę trzecią,

c.      w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

d.     w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika ujawnienia Loginu oraz Hasła osobie trzeciej.

     5.     Odblokowanie Konta, w sytuacjach o których mowa w ust. 4 powyżej, może nastąpić na wniosek Użytkownika zawierający wyjaśnienie sytuacji. ARP S.A. ma prawo zaakceptować wniosek Użytkownika i odblokować Konto jak również  odmówić akceptacji wniosku i utrzymać blokadę Konta.

     6.     ARP S.A. ma prawo do usunięcia Konta zablokowanego przez okres dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe.

     7.     ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z używaniem Systemu ISOP przez Użytkownika.

    8.     ARP S.A. ma prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Systemie ISOP. O zmianie Regulaminu ARP S.A. zawiadomi niezwłocznie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, najpóźniej na 7 dni przed publikacją zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: www.ptt.arp.pl. Brak zgody Użytkownika na zmianę treści Regulaminu należy zgłosić ARP S.A. w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu, co skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 

§ 5

Ochrona Danych

 

     1.     Administratorem zawartych w Systemie ISOP, w tym we Wniosku (wraz z załącznikami) danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w związku ze złożeniem Wniosku i jego oceną, a także dalszym korzystaniem przez Użytkownika z Systemu ISOP w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dalej „POIR”), jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie.

    2.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu ISOP, w tym w szczególności ze złożeniem Wniosku i jego oceną w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii POIR, jest art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynika z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

    3.     Podanie danych osobowych w Systemie ISOP, w tym w szczególności we Wniosku (wraz z załącznikami) jest warunkiem koniecznym do złożenia Wniosku i przeprowadzenia jego oceny, a także do dalszego korzystania przez Użytkownika z Systemu ISOP w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii POIR. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości złożenia Wniosku i przeprowadzenia jego oceny, a także dalszego korzystania przez Użytkownika z Systemu ISOP.

    4.     Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim współpracującymi z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, w tym w szczególności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400), przy ul. Nowy Świat 6/12, w celu realizacji projektu „Sieć Otwartych Innowacji” w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

     5.     Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.

     6.     Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie jej danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

    7.     Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

     8.     Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są następujące: IOD@miir.gov.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. są następujące: iod@arp.pl.

    9.     Administrator oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. może przetwarzać dane osobowe zawarte w Systemie ISOP (w tym we Wniosku wraz z załącznikami)  także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym wypadku, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit f) RODO.

    10.  W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

    11.  Administrator nie dokonuje komercyjnego obrotu danymi osobowymi, ani nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (rozumianych jako państwa znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

       1.         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem ISOP: przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 35 lub wyższa, Google Chrome, z obsługą javascript.

       2.         Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Systemie ISOP, tj. z dniem 29.06.2018 r.